Overzicht projecten en organisatieontwikkeling

2015 MijnRe-integratieplan, digitaal hulpmiddel zelfmanagement bij re-integratie vanuit cliëntenperspectief; begeleiding projectontwikkeling en marketing

2014 – heden Dialoog van Leeuwarden; projectontwikkeling

2014 – heden Perspectiefontwikkeling en transitiebegeleiding Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

2014 – heden VrijstadFestival Culemborg; projectontwikkeling en -leiding

2014 – 2015  Adviestraject gemeente Berkelland interactieve beleidsvorming en burgerinitiatief

2014 – 2015  Stadscadeau Elisabeth Weeshuis Culemborg; projectontwikkeling en -leiding

2013 Perspectiefontwikkeling vereniging BUS, Tilburg

2012 – heden Cultuurplatform Culemborg; projectontwikkeling en -leiding

2012 – heden Cultuurcoöperatie Culemborg; projectontwikkeling

2012 – 2014 Co-creatie Culemborg; projectontwikkeling

2011 – 2014  Perspectiefontwikkeling en doorstart theater De Fransche School Culemborg; projectleiding

2011 – 2014  Landelijk project Patiëntenperspectief op Mediprudentie; kwaliteitscriteria en kwaliteitsbijdragen aan sociaal medisch beoordelen vanuit patiëntenperspectief; projectleiding

2011 – 2014 Landelijk project ‘Effectieve interviewmethoden en praktijk langdurige monitoring bij cliëntenparticipatie’; projectontwikkeling en -leiding

2011 – 2014 Landelijke pilot ‘minimacheck’ i.s.m. cliëntenorganisaties, pilotgemeenten, VNG, Divosa, Belastingdienst en ministerie van BZK;

projectontwikkeling en -leiding

2011 – heden  Landelijke denktank cliënten- en burgerparticipatie; projectontwikkeling en -leiding

2010 – 2011 Landelijke toekomstconferentie sociale zekerheid; programmaontwikkeling en -leiding

2010 Perspectiefontwikkeling Cliëntenbelang Utrecht

2008    Perspectiefontwikkeling Gelders WAO Beraad; verkenning en conferentie, opzet en leiding

2008    Landelijke conferentie toekomst cliëntenparticipatie; programmaontwikkeling en -leiding

2008    Lustrumbrochure en perspectiefverkenning ‘Stichting de Pijler 25 jaar in beweging’; interviews, redactie en productie

2007  Onderzoek cliëntervaringen WIA; opzet, uitvoering en rapportage

2006 – 2009 Landelijke vakconferenties opbouwwerk; organisatie en projectleiding

2006 – 2007 Landelijk project ‘Patiëntenparticipatie bij ontwikkeling van Protocollen en Richtlijnen sociaal medisch beoordelen’;

projectleiding

2006 Brochure ‘Ieder voor zich’, manifest stichting De Pijler; interviews, redactie en productie

2005 – 2012 Landelijk project cliëntenadvies sociale zekerheid; projectontwikkeling en -leiding

2005 – 2007  Landelijk project Portfolio4U, een digitaal hulpmiddel bij re-integratie en loopbaanontwikkeling; ontwikkeling en redactie

2005 Perspectiefontwikkeling Stichting Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Noord Holland

2004  Adviestraject UWV m.b.t. cliëntenparticipatie

2004  Adviestraject Provincie Noord Brabant m.b.t. clientenparticipatie Jeugdzorg en ggz

2003  Perspectiefontwikkeling Kring Kwaliteitsmanagement Opbouwwerk

2002 – 2012 Landelijk beroepskrachtenoverleg cliëntenorganisaties zorg en sociale zekerheid; organisatie en leiding

2002 – 2012 Landelijk netwerk van lokale cliëntenraden; ontwikkeling en begeleiding

2002 – 2006  Landelijk samenwerkingsverband van cliënten- en patiëntenorganisaties rond onderzoek, voorlichting en belangenbehartiging

arbeidsongeschiktheid; ontwikkeling en begeleiding

2001 – 2002 Adviestraject ministerie van SZW m.b.t. positionering cliëntenparticipatie en kwartier maken Landelijke Cliëntenraad Suwi

1998 – 2002 Landelijk Expertisecentrum Cliëntenparticipatie; ontwikkeling en leiding

1994 – 2006 Olympiade Conferentiemodel; ontwikkeling en uitvoering

1993 – 1997 Individuele trajectbegeleiding bij re-integratie arbeidsongeschikten; ontwikkeling methode vanuit cliëntenorganisaties en projectleiding

1991 – 2006 Reïntegratiewijzer, een hulpmiddel zelfmanagement bij re-integratie vanuit cliëntenperspectief; ontwikkeling en medeauteur

1988 – 1990 Provinciaal voorlichtingsproject allochtonen en arbeidsongeschiktheid i.s.m. Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg (BOZ) en de regionale centra Buitenlanders; ontwikkeling en coördinatie

1986 – 1995 Landelijke voorlichtingsproject arbeidsongeschiktheid; ontwikkeling, coördinatie en medeauteur

1981 – 2012  Lokale, provinciale en landelijke vormen van onderlinge hulpverlenings- en maatjesprojecten; ontwikkeling, begeleiding en training

1981 – 2012 Provinciale en landelijke netwerkorganisaties van uitkeringsgerechtigden; ontwikkeling, begeleiding en coördinatie

1980 – 1987 Bewonersorganisatie Nieuwerkerk a/d IJssel; initiatiefnemer en voorzitter

1969 – 1970 Inventarisatie lokale burgerinitiatieven en sociaal-culturele kaart Noord Holland; onderzoek en samenstelling